برد اینورتر بزرگ مایکروفر پاناسونیک

شناسه محصول اینورتر کوچک دو IGBT پاناسونیک به کار رفته در مدل
E606Y4V20GP NN­-A873SB
NN­-A883WB
NN-­A813AB
A606Y4V00GP NN-C2000P, NN-C2000W, NN-C781JF
NN-C2003S, NN-C2002W
F606Y4V00XN NN-GD576M, NN-GD576W, NN-GT546W
NN-ST556M, NN-ST556W, NN­-S554MF
NN-­S554WF, NN­-K593MF, NN-­K574MF
NN-­K574WF, NN-­K544WF, NN­-MX21WF
NN-­MX26WF, NN-C784MF