لینک کوتاه : http://panasonic-group.com/?p=3133
شناختن ارور کد های تلویزیون پاناسونیک

اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون های LCD / LED پاناسونیک

فهرست مطالب

اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون های LCD / LED پاناسونیک در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت .  

اطلاعات چراغ چشمک زن تلویزیون های LCD / LED پاناسونیک

 تلویزیون ها با برند معتبر، دارای قسمتی تحت عنوان Portection  (محافظت کننده) می باشند. هدف و عملکرد آنها ، جلوگیری  از خرابی های بیشتر، هنگامی که ضعفی در دستگاه ایجاد گردیده است، می باشد که چنانچه ایراد تشخیص داده نشود و دستگاه روشن بماند می تواند موجب خرابی های بیشتر و غیر قابل جبران و حتی منجر به آتش سوزی دستگاه گردد. در برند معتبر پاناسونیک Portection چند لایه می باشد. Portection  قسمت اعلام خرابی تلویزیون به وسیله چراغ چشمک زن می باشد به صورتی که مصرف کننده متوجه خرابی شده و با اظهار علائم به متخصصین، تکنسین مربوطه ایراد را متوجه و تعمیر می نماید. محدوده ایراد دستگاه با یک راهکار ساده ،” تعداد چشمک ها در فاصله زمانی ثابت ” برای تکنسین مشخص می گردد. برای تعمیر تلویزیون پاناسونیک می توانید با ما تماس حاصل نمایید.

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل  TH-32A400  :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-32A400 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ SOS from PANEL inverter BL_SOS
۳ TCON power down TV_SOS
۹ SOS from audio AMP SOUND_SOS


علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل  TH-40A400  :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-40A400 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ SOS from PANEL inverter BL_SOS
۳ TCON power down TV_SOS
۹ SOS from audio AMP SOUND_SOS

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل  TH-40C400  :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-40C400 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ SOS from PANEL inverter BL_SOS
۳ TCON power down TV_SOS
۹ SOS from audio AMP SOUND_SOS

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل  TH-42A410  :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-42A410 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ SOS from PANEL inverter BL_SOS
۳ TCON power down TV_SOS
۹ SOS from audio AMP SOUND_SOS

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل  TH-48AX670  :

ایراد پیش بینی شده برای تلویزیون پاناسونیک مدل TH-48AX670  توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BL_SOS
۳ IROM-SOS
۶ FPGA_SOS
۷ SUB_3.3V
۸ SOS
۹ SOUND_SOS
۱۰ GCX/FRC/NVT_SOS
۱۱ FAN_SOS
۱۲ BE (sLD8/LD6/PRO4) SOS
۱۳ Emergency SOS


علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل  TH-42AS630  :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-42AS630 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BL_SOS
۳ IROM-SOS
۷ SUB_3.3V/1.2V
۸ SOS
۹ SOUND_SOS
۱۰ ZWEI3/FRC_SOS
۱۲ BE(sLD8/PRO4) SOS
۱۳ Emergency SOS

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل  TH-49CS630 – TH-43CS630   :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-43/49CS630 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BL_SOS
۷ SUB_3.3V/1.2V
۸ SOS
۹ SOUND_SOS
۱۲ BE(sLD8/PRO4) SOS
۱۳ Emergency SOS

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-43DS630 – TH-49DS60 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-43/49DS630 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BL_SOS
۷ SUB_3.3V/1.2V
۸ SOS
۹ SOUND_SOS
۱۲ BE(sLD8/PRO4) SOS
۱۳ Emergency SOS

علت چشمک زدن تلویزیون پاناسونیک مدل TH-49D410 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-49D410 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ SOS from PANEL inverter BL_SOS
۳ TCON power down TV_SOS
۹ SOS from audio AMP SOUND_SOS

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-49DX650 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-49DX650 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BL_SOS
۷ SUB_3.3V/1.0V
۹ SOUND_SOS
۱۰ FRC/NVT SOS
۱۳ Emergency SOS

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-50A410 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-50A410 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ SOS from PANEL inverter BL_SOS
۳ TCON power down TV_SOS
۹ SOS from audio AMP SOUND_SOS

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-50CX600 – TH-40CX600  :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-40CX600/ TH-50CX600
پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BL_SOS LCD PANEL
P-Board
PB-Board
۷ SUB_3.3V/1.0V P-Board
A-Board
۹ SOUND_SOS A-Board
Speaker
۱۰ NVT SOS A-Board
۱۳ Emergency SOS A-Board

 

اطلاعات چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-55AS670 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-55AS670 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BL_SOS
۳ IROM-SOS
۶ FPGA_SOS
۷ SUB_3.3V
۸ SOS
۹ SOUND_SOS
۱۰ GCX/FRC_SOS
۱۲ BE (sLD8/LD6/PRO4) SOS
۱۳ Emergency SOS

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-55AS700 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-55AS700 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BL_SOS
۳ IROM-SOS
۶ FPGA_SOS
۷ SUB_3.3V
۸ SOS
۹ SOUND_SOS
۱۰ GCX/FRC_SOS
۱۲ BE (sLD8/LD6/PRO4) SOS
۱۳ Emergency SOS

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-55DS630 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-55DS630 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BL_SOS
۷ SUB_3.3V/1.2V
۸ SOS
۹ SOUND_SOS
۱۲ BE(sLD8/PRO4) SOS
۱۳ Emergency SOS

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-55DX650 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-55DX650 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BL_SOS LCD PANEL
P-Board
۷ SUB_3.3V/1.0V P-Board
A-Board
۹ SOUND_SOS A-Board
Speaker
۱۰ FRC/NVT SOS A-Board
۱۳ Emergency SOS A-Board

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-60AS800 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-60AS800 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BL_SOS
۳ IROM-SOS
۶ FPGA_SOS
۷ SUB_3.3V
۸ SOS
۹ SOUND_SOS
۱۰ GCX/FRC_SOS
۱۲ BE (sLD8/LD6/PRO4) SOS
۱۳ Emergency SOS

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L32A10 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L32A10 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ Inverter_SOS
۳ SOS_3.3V over voltage protection
۴ DTV_ 9V decreased / short circuit,
main convertor stop detection.
۵ Main_ 9V decreased
۶ Sub_ 5V decreased
۷ Sub_ 3.3V decreased
۸ MAIN_ 3.3V decreased
۹ SOUND_SOS
۱۳ Emergency SOS
۱۴ Audio PWM SOS

 

علت  چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L32A20 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L32A20 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ Inverter_SOS P BOARD
۲ SUB 1.8V_SOS A BOARD
۳ SUB 1.2V_SOS A BOARD
۴ POWER_SOS P/A BOARD
۵ SUB 5V_SOS A BOARD
۹ TCON_SOS A BOARD
۱۰ SUB 3.3V_SENSE A BOARD
۱۱ DCDC_SOS A BOARD
۱۲ SOS A BOARD

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L32C10 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L32C10 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ Lamp short circuit protection Lamp open protection Arc protection
۲ Cooling fan SOS = incomplete connection – no function mode
۳ P board 30V / 18V / 9V decreased / short circuit detection.
۴ DTV12V decreased / short circuit , main convertor stop detection.
۵ Sub 5V decreased / short circuit detection.
۶ Sub 5V decreased / short circuit detection. (same as 5 times LED blinking)
۷ Sub 3.3V decreased / short circuit detection.
۸ Sub 5V decreased / short circuit detection. (same as 5 times LED blinking)
۹ Audio amp SOS.
۱۰ HQ1 incomplete connection, no function mode.
۱۳ When peaks communication error SOS.

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L37U20 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L37U20 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ Inverter_SOS P BOARD
۲ SUB 1.8V_SOS A BOARD
۳ SUB 1.2V_SOS A BOARD
۴ POWER_SOS P/A BOARD
۵ SUB 5V_SOS A BOARD
۹ TCON_SOS A BOARD
۱۰ SUB 3.3V_SENSE A BOARD
۱۱ DCDC_SOS A BOARD
۱۲ SOS A BOARD

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L42D22 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L42D22 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ Inverter_SOS DP BOARD
۲ SUB 1.8V_SOS A BOARD
۳ SUB 1.2V_SOS A BOARD
۴ POWER_SOS DP/A BOARD
۵ SUB 5V_SOS A BOARD
۹ TCON_SOS A BOARD
۱۰ SUB 3.3V_SENSE A BOARD
۱۱ DCDC_SOS A BOARD
۱۲ SOS A BOARD

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L39B6 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L39B6 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ Inverter_SOS
۲ FAN_SOS
۳ SOS
۴ SUB 12V_SENSE_SOS
۷ Sub_ 3.3V_SENSE_SOS
۹ SOUND_SOS
۱۲ BE(Sld)_SOS
۱۳ Emergency SOS

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L42E3 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L42E3 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BackLight_SOS A-Board
P-Board
LCD Panel
۳ SOS(Tuner_SOS) A-Board
۴ SUB12V_SENSE_SOS A-Board
۷ SUB3.3V_SENSE_SOS A-Board
۹ SOUND_SOS A-Board
P-Board
۱۰ ZWEI2_SOS A-Board
LCD Panel
۱۲ BackEnd(sLD)_SOS A-Board
۱۳ EMERGENCY_SOS A-Board
۱۴ IROM_SOS A-Board

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L42E30 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L42E30 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BL_SOS A BOARD
P BOARD
۲ FAN_SOS P BOARD
۳ SOS (Tuner Vcc down) A BOARD
۴ SUB12V_SENSE_SOS A BOARD
۷ SUB3.3V_SENSE_SOS A BOARD
۹ SOUND_SOS A BOARD
P BOARD
۱۰ ZWEI2_SOS A BOARD
TC unit on panel
۱۲ BE(sLD)_SOS A BOARD
۱۳ EMERGENCY_SOS A BOARD
۱۴ IROM_SOS A BOARD

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L42ET5 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-L42ET5 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ SOS from PANEL inverter BL_SOS
۳ SOS from POWER Curcuit POWER_SOS
۹ SOS from audio AMP SOUND_SOS

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L42ET60 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L42ET60 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BackLight_SOS  P-Board
LCD Panel
۷ SUB3.3V_SENSE_SOS A-Board
۹ SOUND SOS A-Board
Speaker
۱۳ EMERGENCY A-Board

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L42S10 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-L42S10پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ Inverter_SOS
۳ SOS_3.3V over voltage protection
۴ DTV_ 9V decreased / short circuit,
main convertor stop detection.
۵ Main_ 9V decreased
۶ Sub_ 5V decreased
۷ Sub_ 3.3V decreased
۸ MAIN_ 3.3V decreased
۹ Sound_ SOS
۱۳ EMERGENCY_SOS
۱۴ Audio PWM SOS

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L42S20 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L42S20 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ Inverter_SOS  P-Board
۲ FAN_SOS A-Board
۳ SOS A-Board
۴ DTV_9V P/A-Board
۵ MAIN_9V A-Board
۶ SUB_5V A-Board
۷ SUB_3.3V A-Board
۸ MAIN_3.3V A-Board
۹ SOUND_SOS A-Board
۱۰ HQ1L_SOS / ZWEI_SOS A-Board
۱۳ EMERGENCY SOS A-Board
۱۴ Audio PWM SOS A-Board

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L42U20 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L42U20 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ Inverter_SOS  P-Board
۲ SUB 1.8V_SOS A-Board
۳ SUB 1.2V_SOS A-Board
۴ POWER_SOS P/A-Board
۵ SUB 5V_SOS A-Board
۶ TCON_SOS A-Board
۷ SUB 3.3V_SENSE A-Board
۸ DCDC_SOS A-Board
۹ SOS A-Board

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L47E5 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-L47E5 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ SOS from PANEL inverter BL_SOS
۳ SOS from POWER Curcuit POWER_SOS
۹ SOS from audio AMP SOUND_SOS

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L47ET5 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل  TH-L47ET5 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ SOS from PANEL inverter BL_SOS
۳ SOS from POWER Curcuit POWER_SOS
۹ SOS from audio AMP SOUND_SOS

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L50B6 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L50B6پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BL_SOS
۳ IROM-SOS
۷ SUB_3.3V
۸ OVP SOS
۹ SOUND_SOS
۱۰ GCX/FRC_SOS
۱۲ BE(sLD8/PRO4) SOS
۱۳ Emergency SOS

 

علت چشمک زدن  چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L50BL6 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L50BL6 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BACK LIGHT SOS  P-Board
LCD PANEL
۷ SUB 3.3V SENSE SOS A-Board
۹ SOUND SOS A-Board
Speaker
۱۳ EMERGENCY A-Board

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TH-L55ET5 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TH-L55ET5 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BACK LIGHT SOS LCD PANEL  P-Board
LCD PANEL
۳ Incomplete or interrupted Boot Program
execution of PEAKS IC8000
( No P15V voltage)
A-Board
P-board
۷ SUB 3.3V SENSE SOS A-Board
۸ SOS (T-CON power) A-Board
۹ SOUND SOS A-Board
Speaker
۱۰ ZWEI/FRC SOS A-Board
۱۲ BE SOS A-Board
۱۳ EMERGENCY SOS A-Board

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TX-42AS650 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TX-42AS650 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BL SOS  P-Board
LCD PANEL
۳ IROM SOS A-Board
۷ SUB 3.3V A-Board
۹ SOUND SOS A-Board
Speaker
۱۲ BE SOS A-Board
۱۳ EMERGENCY SOS A-Board

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TX-42ASR600 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TX-42ASR600 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BL SOS
۷ SUB_3.3V
۹ SOUND_SOS
۸ SOS
۱۰ GCX/FRC_SOS
۱۲ BE(sLD8/PRO4) SOS
۱۳ Emergency SOS
۳ IROM SOS

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TX-L42FT60 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TX-L42FT60 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BL_SOS A-Board
PANEL
۳ IROM SOS A-Board
۷ SUB3.3V/1.2V A-Board
۸ SOS A-Board
PANEL
۹ SOUND_SOS A-Board
۱۰ FRC_SOS A-Board
۱۲ BE_SOS A-Board
۱۳ EMERGENCY A-Board

 

علت چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون پاناسونیک مدل TX-55ET60 :

ایراد پیش بینی شده برای مدل TX-L55ET60 پاناسونیک توسط کارخانه
تعداد چشمک شرح خطا قطعه معیوب
۱ BL_SOS A-Board
PANEL
۷ SUB3.3V/1.2V A-Board
۸ SOS A-Board
PANEL
۹ SOUND_SOS A-Board
PANEL
۱۳ EMERGENCY A-Board

 

Call Now Button